X

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BIKBR.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego WWW.BIKBR.PL” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „WWW.BIKBR.PL „, w ramach którego KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej i prawniczej.
II. DEFINICJE
Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego WWW.BIKBR.PL” sformułowania oznaczają: BIKBR – oznacza firmę KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. Serwis – oznacza Serwis Tematyczny BIKBR, poświęcony tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej i prawniczej. Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego BIKBR” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny – oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji. Użytkownik indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. 2. KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu: – MS Internet Explorer od 5.0, – Firefox od 1.0. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
IV. ZOBOWIĄZANIA KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O
KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego BIKBR” oraz dobrymi obyczajami. 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w
szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów. 3. KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym. 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej oraz optymalizacji istniejących zobowiązań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Administratorem danych jest KANCELARIA PRAWNA BIKBR SP Z O O w organizacji z siedzibą w Gdyni (81-310) przy ul. Śląskiej 54/5. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego, na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych oraz pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, a także w calach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania. 4. Przekazywanie udostępnionych danych osobowych innym podmiotom dla celów związanych z marketingiem realizowanym wspólnie lub z innymi podmiotami współpracującymi jak również w celach polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej oraz optymalizacji istniejących zobowiązań,
5. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres reklamacja@bikbr.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. 6. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w
każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych reklamacja@bikbr.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika. 7. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii BIKBR, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu. 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby KANCELARII PRAWNEJ BIKBR SP Z O O oraz pod adres e-mail reklamacja@bikbr.pl. 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na reklamacja@bikbr.pl). 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez reklamacja@bikbr.pl zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji. 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy KANCELARII PRAWNEJ BIKBR SP Z O O.

X

Pomagamy wyczyścić BIK

Wpisz swoje dane poniżej, a oddzwonimy, żeby rozwiązać Twój bankowy problem.

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

E-mail

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w
regulaminie

.

Kredyt na nowo

  Odzyskaj finansową swobodę jednym kliknięciem

Pomagamy wyczyścić BIK

Wpisz swoje dane poniżej, a oddzwonimy, żeby rozwiązać Twój bankowy problem.

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

E-mail

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w
regulaminie

.

Czy wiesz, że historię BIK można poprawiać? Pamiętaj: BIK nie jest wyrokiem na zawsze! To jedynie obraz Twojej obecnej historii kredytowej. Popraw ją razem z nami!

Dlaczego my?

 • Oddzwaniamy natychmiast
 • Odpisujemy od razu
 • Pomagamy naprawdę!

Czym jest czyszczenie BIK?

Banki często działają według mechanicznych procedur, bez indywidualnej oceny konkretnej sytuacji. Efekt? Wpływ na Twoją historię kredytową mają czasem nawet drobne lub bardzo stare sprawy, np. pojedyncze opóźnienia w płatności niewielkiej raty. Takie czynniki obniżają punktację, według której pracownik banku ocenia Twój wniosek kredytowy. A to przekłada się na obniżenie Twojej wiarygodności kredytowej i problemy z uzyskaniem kredytu.

Tzw. czyszczenie BIK to zaawansowany proces polegający na wymazaniu negatywnej historii kredytowej. Powierz to zadanie specjalistom! Przeanalizujemy Twój raport BIK, podejmiemy się mediacji z instytucjami finansowymi i zadbamy o przedstawienie Twojej sytuacji w korzystnym świetle. Sprawdzimy także inne niż BIK bazy danych (BIG, KRD, MIG BR, ERIF). Pracy jest dużo, ale to nasza specjalizacja od lat. Najważniejszy jest finalny efekt —wyraźna poprawa finansowego wizerunku i Twoje zadowolenie.

Co wyróżnia nasz sposób pomocy?

 • Dzięki analizie Twojej historii kredytowej dowiesz się, dlaczego banki odmawiają Ci kredytu.
 • Porozmawiamy o celu, jaki chcesz osiągnąć i naprawdę pomożemy Ci w jego realizacji!
 • Znajdziemy słabe punkty Twojej historii w BIK i poprawimy je.
 • Pomożemy zlikwidować wpisy, które obniżają Twoją wiarygodność kredytową.
Wypełnij prosty wniosek
Skuteczność 100%
Masz pytania?
Chętnie pomożemy.

58 38 00 880

Opinie naszych klientów

 • Któregoś razu trafiłem nie tam, gdzie trzeba i dałem się naciągnąć na lichwiarską pożyczkę. Nie dałem rady terminowo jej spłacać, co odbiło się na moim BIK. Doradca BIKBR uczciwie powiedział, co w takiej sytuacji może zrobić. Przedstawił konkretne rozwiązania, które zadziałały!
  Mariusz Jozmowski
  Kierowca z Tarnowa
 • Profesjonaliści w każdym calu! Szukając sposobu na złą historię w BIK. Byłam pod wrażeniem ich fachowego podejścia do sprawy. Teraz z czystym sumieniem polecam Raport BIK innym!
  Barbara Brzoska
  Sekretarka z Gdańska

Jesteśmy tu po to, by rozwiązać Twój problem. Możesz być pewny naszych rezultatów [ Najwyższa skuteczność ]

Wypełnij prosty wniosek, i ruszamy do działania!
Wyczyść BIK- Kliknij!
Designed by Owocni.pl & AlfaBravo.pl